SALİHLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
SALİHLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Cuma, 24 Mayıs 2019

 

MANİSA SALİHLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

YÖNETİM KURULUNDAN

İHALE İLANI

 

                 Salihli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulumuzun sorumluluğu altında yapılacak olan, Salihli Organize Sanayi Bölgesi İdari Bina ve Sosyo Kültürel Etkinlik Merkezi İnşaat İşine ait yapım işi, açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1.İdarenin;

Adresi                                            : Eski Cami Mahallesi 15. Sokak No : 2 Salihli/MANİSA

Telefon ve Faks Numarası             : 0 236 713 97 09

Elektronik Posta Adresi                 : salihliosb@salihliosb.org.tr

İhale Dökümanın Görüleceği yer   : Salihli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve www.salihliosb.org.tr

2.İhale konusu yapım işinin;

Niteliği, türü ve miktarı                   : 4.270,00 m² idari bina ve sosyo kültürel etkinlik merkezi inşaat yapım işi

Yapılacağı yer                                : Salihli/MANİSA

İşe başlama tarihi                          : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 gün                                                             içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

İşin süresi                                      : Sözleşme tarihinden itibaren 365 gündür.

3.İhalenin;

Yapılacağı yer                                : Salihli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Eski Cami Mahallesi                                                                15. Sokak No : 2 Salihli/MANİSA

Tarihi ve saati                                 : 14.06.2019 – Saat 10:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;

 4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

 4.1.2.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

 4.1.3.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

 4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

 4.1.5.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

 4.1.6.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen banka referans mektubu. 

 4.1.7.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler.

4.2.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :

 4.2.1.İş Deneyim Belgeleri :

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.3.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri :

 4.3.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler :

Kamu İhale Kurumu'nun Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ'inde ( Resmi Gazete Sayısı: 27961, Resmi Gazete Tarihi 11.06.2011) yer alan ve (B) ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ ana başlığı altında bulunan B/II  GRUP bina işleri.

 4.3.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri :

İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhale yerli  tüm isteklilere açıktır.

7.İhale dökümanın görülmesi ve satın alınması

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde veya www.salihliosb.org.tr adresinde görülebilir ve 1.500 TRY (Türk Lirası) karşılığı   1.500 tl'nin T.C. Halk Bankası Salihli Şubesi’ne (IBAN: TR59 0001 2009 5640 0016 0000 61)Yatırılmasına mütaakip alınan makbuz karşılığında Eski Cami Mahallesi 15. Sokak No : 2 Salihli/MANİSA adresinden satın alınabilir. 

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Salihli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Kurumumuz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

14.Diğer Hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama istenecektir.

 

İhale dosyalarına erişmek için tıklayınız